Mere om indvindingen

Stige Ø lossepladsgasanlæg er overordnet opbygget af:
- Indvindingsanlæg
- Pumpemodul
- Gastransmissionsledning
- Udnyttelsesanlæg

Der er etableret 170 boringer lodret ned i lossepladsen. De har en samlet længde på over 2 km og dertil kommer et sugeledningsnet på over 25 km. Da anlægget startede i 1997, blev der på et år udvundet 14 mio. kubikmeter lossepladsgas med et metanindhold på 45 %. Energiindholdet i denne årlige gasmængde svarede til 5.250.000 liter fyringsgasolie. Det gav 24 mio. kWh el og 32 mio. kWh varme – hvilket svarede til 9.600 husstandes årlige elforbrug og 1.800 husstandes årlige varmeforbrug. Da gasmængden falder gradvist, bliver der i dag kun udvundet knapt 5 mio. kubikmeter gas om året. Det svarer dog stadig til ca. 2.000 husstandes årsforbrug af el og ca. 800 husstandes årlige forbrug af varme.

Gassen bliver dannet i forbindelse med den biologiske nedbrydning af det deponerede affald og bliver behandlet i fire containere på toppen af bakkerne. Herfra sendes gassen via et rørsystem til et kraftvarmeanlæg på Lind Hansens Vej. Sugeledningsnettet forbinder boringerne med fire pumpemoduler, som hver er i stand til at pumpe indtil 720 kubikmeter lossepladsgas op i timen. I pumpemodulet komprimeres gassen til 1 bars overtryk og blev fra 1997 til 2010 ført ca. 4 km i en nedgravet plastgasledning til udnyttelse i kraftvarmeværket på Lind Hansens Vej. I denne bygning er der installeret 4 gasmotorer med hver 16 cylindere. Hver gasmotor kan trække en generator, der producerer elektricitet. Motorens kølevarme samt varme fra udstødningsgassen bruges til produktion af fjernvarme. Gasmotorerne og generatorerne har hver en ydelse på 736 kWh (1.000 hk) og en varmeydelse på 1.000 kWh.