Amtet griber ind

Amtet griber ind

I amtsrådet var der et lige så massivt flertal imod lossepladsens placering på Stige Ø Nord, som der i byrådet var flertal for denne løsning. I byrådet bakkede både Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti op om den. I amtsrådet stod Venstre derimod isoleret.

I december 1986 holdt amtets økonomiudvalg to møder med først repræsentanter for erhvervs- og naturbeskyttelsesorganisationer og dernæst rådmændene Alice Faber og Edvind Witved fra Odense. Det socialdemokratiske medlem af amtsrådet Carl Erik Jensen udtalte, at kommunen skulle have meget gode argumenter, før den kunne rokke ved amtets syn på sagen. Omvendt mente den socialdemokratiske byrådsgruppe i Odense ikke, at der var kommet nye oplysninger, som kunne rokke ved byrådets beslutning i denne sag.

Uenigheden betød, at striden i sidste ende ville blive afgjort i Planstyrelsen. Den krævede i første omgang, at amtet lavede et tillæg om lossepladsen til sin regionplan. Den 16. marts 1987 stemte amtsrådet så om sagen: 18 stemte for en placering på Seden inddæmmede Strand, Venstres 5 amtsrådsmedlemmer stemte imod og de 5 konservative medlemmer undlod at stemme, da de gik ind for en helt tredje placering på Kærby Fed. Samme måned fremlagde amtet sit regionplantillæg, hvor lossepladsen uden forbehold blev anbragt på Seden inddæmmede Strand.

Hvad med gartnerne?
Venstres Lennart Larson sad i både by- og amtsrådet. Samme dag som amtsrådet traf sin beslutning, udtalte han ved en høring, at uenigheden var beklagelig, men at hans egen holdning fortsat var, at Stige Ø Nord var den bedste løsning. Han henviste i øvrigt til, at gartnerne på Seden inddæmmede Strand også var imod lossepladsen, da de frygtede nedsivninger til grundvandet. SF's Hugo Roes bemærkede, at så vidt han vidste, dyrkede de pågældende gartnere hverken tomater eller agurker. De var derimod blomstergartnere og kun de færreste mennesker spiste potteplanter. Amtsborgmester Jens Peter Fisker fremhævede, at det var muligt at beskytte vandindvindingsinteresserne effektivt. Desuden havde Seden inddæmmede Strand ikke de samme problemer med fredning og rekreative områder som Stige Ø Nord.

Mistro på begge sider
Ikke desto mindre valgte Odense Byråd i juni 1987 at fastholde sin beslutning om at placere lossepladsen på Stige Ø Nord og protestere mod regionplantillægget. I Udvalget for byplanlægning, anlæg og drift var det kun SF'eren Villy Larsen og den radikale Uffe Larsen, der var imod. Ude i Sorthusene opstod der nu bekymring for, at Stige Ø Nord-løsningen ville føre til, at kolonien blev ryddet. Kaj Munkebo, "Den Gamle", udtalte, at han ikke rigtigt turde stole på et løfte fra rådmand Lennard Larson om, at der ikke blev rørt ved Sorthusene, for de havde jo kun kontrakt på et år af gangen. Mange af de kommende naboer til pladsen stolede heller ikke på, at den ville blive beskyttet godt nok mod udslip af forurenet vand. Lodsen Poul Erik Hansen fra Stige mente ligefrem, at en stormflod kunne oversvømme hele området og dermed føre til en "gigantisk forurening", hvis der samtidig lå en losseplads. Miljøstyrelsen afviste dog siden de fleste indvendinger som grundløse.