Lossepladsgas

Affaldstyper som bl.a. husholdningsaffald, erhvervs- og industriaffald, byggeaffald, gadeaffald, storskrald samt haveaffald indeholder alle organisk materiale. Når det nedbrydes på en losseplads, dannes der en række gasser, heriblandt metangas – en problematisk drivhusgas, som bidrager 20 gange mere til den globale opvarmning end den CO2, som dannes, hvis gassen i stedet bliver brændt. En stor del af verdens udslip af metangas stammer netop fra lossepladser og der er derfor betydelige klimagevinster ved at indvinde denne gas og bruge den til produktion af el og varme. I stedet for at lade den sive op til overfladen af sig selv.

Eksplosionsfare!
Allerede omkring 1980 var det tydeligt, at der blev dannet store mængder gas under jorden på Stige Ø. I 1979 ødelagde en gaseksplosion således en transformerstation. Og i 1982 fik en svejseflamme gassen i en pumpebrønd til at eksplodere. Brøndens dæksel blev slynget af og ramte en af medarbejderne på benet. Heldigvis fik han ingen alvorlige skader. Men det blev hurtigt besluttet at opsætte udsugning samt en gasalarm for at undgå lignende tilfælde.

Gasudvindingen indledes
I 1990 lavede konsulentfirmaet Crone & Koch et notat, som sammenlignede mulighederne på øen med et tilsvarende anlæg i Herning, og nåede frem til, at det godt kunne betale sig at udvinde gassen, både miljømæssigt og økonomisk. Også selvom udsving i energipriserne gjorde det svært at vurdere økonomien i det anlæg, der skulle udnytte den. Men alternativt kunne gassen ledes direkte til Fynsværket. stigeoe2010-219Kort tid efter indledte selskabet Miljø-Sam forhandlinger med Odense Kommune og fik rettighederne til at indvinde lossepladsgassen, på betingelse af, at selskabet samtidig investerede i et nyt gasdrevet kraftvarmeanlæg samt et mindre testanlæg til prøvepumpning. De første forsøg med pumpningen bekræftede, at øen havde et stort potentiale for gasindvinding. Hovedanlægget blev derpå projekteret i foråret 1996 og bygget ved Lind Hansens Vej i Odense i løbet af sommeren og efteråret samme år. Selve indvindingsanlægget er det største i Danmark. Det blev etableret i 1994 af et datterselskab under Hedeselskabet og pensionsselskabet PenSam. Imidlertid valgte Hedeselskabet senere at trække sig ud og i 2006 solgte PenSam anlægget videre til Odense Renovation og Odense Kommunale Fjernvarme.

Hvor meget gas er der?
I dag bliver der hvert år udvundet knapt 5 mio. kubikmeter lossepladsgas fra Stige Ø. Det svarer til ca. 2.000 husstandes årsforbrug af el og ca. 800 husstandes årlige forbrug af varme. Fra og med 2010 er gassen blevet sendt direkte til Fynsværket i stedet for det gamle kraftvarmeanlæg. Det skyldes, at kvaliteten og mængden af gassen aftager over årene og Fynsværket har bedre muligheder for at udnytte den optimalt. Odense Renovation anslår, at det kan betale sig at udnytte gassen frem til år 2025.

Nord for Legebasen kan du se mere om gassen fra Stige Ø – og afprøve den fire meter høje gasfakkel.