Fuglebeskyttelsesområdet ligger til venstre for linjen

Naturbeskyttelse

Den inderste del af Odense Fjord indgår i dag i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Det har stor betydning for fire arter af trækkende vandfugle. Inderfjorden er et af landets vigtigste raste- og overvintringsområder for sangsvane, knopsvane og blishøne.

På selve øen er al jagt forbudt. Alle andre aktiviteter er velkomne på Stige Ø. Dog skal du tage særligt hensyn til fuglene på Koholm i perioden 1. marts til 15. juli, da de yngler på dette tidspunkt.

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet blev vedtaget i 1979. Det forpligter EU-landene til at beskytte udvalgte levesteder for fugle – typisk svaner, gæs, ænder og vadefugle. I Danmark udpegede Skov- og Naturstyrelsen allerede i 1983 en række områder, som var af særlig værdi for fuglebeskyttelsen, bl.a. hele Seden Strand og en række tilstødende strandenge. Årsagen var, at der i dette område fandtes ynglende rørhøg, klyde, splitterne, havterne og fjordterne. Dertil kom en række rastende fugle: Knopsvane, sangsvane, blishøne og toppet skallesluger. Den vestlige del af Odense Fjord er i dag omfattet af direktivet i modsætning til den østlige (øst for en linie mellem fyret på Enebærodde og Dræby Feds østende - markeret på kortet).

Områdets status fik betydning, da Odense Byråd i 1985 besluttede at udvide lossepladsen til Stige Ø Nord. Byrådet blev underkendt af først Amtsrådet og siden Miljøministeriet, netop med henvisning til halvøens betydning for fuglelivet.

Odense Ser Rødt 1988. Jagt forbudt

Så længe Stige Ø var losseplads, blev området brugt til jagt på harer og fasaner. Siden er mulighederne for jagt gradvist blevet indsnævret. I januar 2007 klagede Dansk Ornitologisk Forening over, at en jæger havde skudt en rødben på Stige Ø, selvom den er en totalfredet vadefugl. Foreningen foreslog derpå et fuldstændigt jagtforbud i området. Selvom dette ikke blev indført, er det i dag kun enkelte jagtforeninger, der har lov til at jage på øen - og kun på Stige Ø Nord.

Yngletid på Koholm
Den lille ø Koholm er et smukt men sårbart naturområde. Når fuglene yngler fra den 1. marts til 15. juli, skal du tage særligt hensyn til dem.